BARDOmiasto cudów

Home / Aktualności

Autor:Publikacja: Marta

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Doposażenie siłowni w niezbędny sprzęt”

 

W dniu 15 lutego 2018 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pn. „Doposażenie siłowni w niezbędny sprzęt” złożona przez MKS Red Dragon.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń UMiG Bardo oraz na stronie internetowej www.bardo.pl.

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.), można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Bardo, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: mptasinska@bardo.pl oraz listownie na adres Urzędu Miasta i Gminy Bardo Rynek 2, 57-256 Bardo do dnia 2 marca 2018 r. (do siedmiu dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie /liczy się data wpłynięcia listu/).

W załączeniu oferta.

 

 

Niezbędnik

W serwisie

Archiwum roczne

Najnowsze